ไม่มีข่าวใหม่
ไม่มีข่าวใหม่

ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
โทร +66-7442-8220 , +66-7428-8891 แฟกษ์ +66-7442-8220