รายการบริการวิเคราะห์ในกลุ่มตำรับสมุนไพรเพื่อหาปริมาณสารสำคัญในตัวยาหลัก

 

ยาผงที่เป็นสูตรตำรับ

ตามวิธีมาตรฐาน
 • วิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญของตัวยาหลัก
 • Identification, Foreign matter, Loss on drying,  Acid-insoluble ash, Total as, Phytochemical screening test
 • วิเคราะห์การปนเปื้อนของยาสเตียรอยด์
 • วิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในสมุนไพร
สอบถามรายละเอียด

ยาลูกกลอนที่เป็นสูตรตำรับ

ตามวิธีมาตรฐาน
 • วิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญของตัวยาหลัก
 • Identification, Foreign matter, Loss on drying,  Acid-insoluble ash, Total as
 • Phytochemical Screening Test
 • วิเคราะห์การปนเปื้อนของยาสเตียรอยด์
 • วิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในสมุนไพร
สอบถามรายละเอียด

ยาสมุนไพรแห้งก่อนนำไปเตรียมตำรับอื่นๆ

ตามวิธีกำหนดใน THP, BP
 • วิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญของตัวยา
 • Identification, Foreign matter, Loss on drying,  Acid-insoluble ash, Total as
 • Phytochemical Screening Test
 • วิเคราะห์การปนเปื้อนของยาสเตียรอยด์
 • วิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในสมุนไพร
สอบถามรายละเอียด