ปฏิบัติการเภสัชเวท2 (Pharmacog2 Lab.) ปีการศึกษา 2/2562