การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในร้านยา 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา/ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลา / ชมรมร้านขายยาชุมชนจังหวัดสงขลา 

สนับสนุนโดย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข

การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลเป็นปัญหาที่มีความสำคัญในระดับประเทศ และส่งผลเสียต่อผู้รับบริการและสังคมทั้งในด้านความปลอดภัย ประสิทธิผลการรักษา ความคุ้มค่า และปัญหาการดื้อยา นโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564ได้เน้นให้ประชาชนเข้าถึงยาจำเป็นที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และใช้ยาอย่างสมเหตุผล เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโรคที่สำคัญ