รองศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์

ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ นักวิจัยที่ได้รับรางวัล The Blue Jacket ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ 2563