ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

" ศูนย์กลางความรู้และการวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  "

 

วิสัยทัศน์               เป็นศูนย์กลางความรู้และการวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

 พันธกิจ                 1. ให้ความรู้ด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์

                               2. พัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

                               3. ผลิต วิเคราะห์ เผยแพร่ และให้ข้อมูลคำปรึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรและ
                                   ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

วัตถุประสงค์        

                          1. ร่วมผลิตบุคลากรทางเภสัชศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองดี
                              เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและประเทศ

                          2. พัฒนาองค์ความรู้และสร้างผลงานวิชาการ  งานวิจัยทางสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ ต่อการเรียนการสอน และการ
                              บริการวิชาการ

                          3. บริการทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์แก่สังคม โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่  การผลิต การวิ
                              เคราะห์ และ วิจัย เภสัชภัณฑ์การให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลความรู้ด้านเภสัชภัณฑ์ ตลอดจนการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
  

                          4. พัฒนาศักยภาพของวิชาชีพเภสัชกรรมให้มีบทบาทในการพัฒนาระบบงานสาธารณสุข 

                          5. มีส่วนร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม