บุคลากรสายวิชาการ  
 

 

 
 

ผศ.ดร.สุกัญญา เดชอดิศัย
Assist.Prof.Dr.Sukanya Dej-adisai

หัวหน้าภาควิชา

 
     

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ
Assist.Prof.Dr.Niwat Keawpradub

 รศ.ดร.สนั่น ศุภธีรสกุล
Assoc.Prof.Dr.Sanan Subhadhirasakul
 ผศ.ดร.จินดาพร   ภูริพัฒนาวงษ์   
Assist.Prof.Dr.Jindaporn Puripattanavong 
     
 รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์
Assoc.Prof.Dr.Pharkphoom Panichayupakaranant 
 รศ.ดร.สุภิญญา ติ๋วตระกูล
Assoc.Prof.Dr.Supinya Tewtrakul

รศ.ดร.อนุชิต พลับรู้การ
Assoc.Prof.Dr. Anuchit Plubrukarn

     

รศ.ดร.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล  
Assoc.Prof.Dr.Juraithip Wungsintaweekul

ดร.พิมพ์พิมล ตันสกุล
Dr. Pimpimon   Tansakul  

ผศ.ดร.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล
Assist.Prof.Dr. Chatchai Wattanapiromsakul
     
รศ.ดร.สิรีวรรณ แก้วสุวรรณ
Assoc.Prof.Dr.Sireewan Kaewsuwan   
ดร.อธิป สกุลเผือก
Dr.Athip Sakunphueak   
ผศ.ดร.ภาณุพงศ์  พุทธรักษ์
    Assist.Prof.Dr.Panupong  Puttarak   
     
  บุคลากรสายสนับสุน  
     
     
นางปราณี รัตนสุวรรณ
นักวิทยาศาสตร์ระดับชำนาญการพิเศษ
นางสาวโสภา คำมี
นักวิทยาศาสตร์ระดับชำนาญการพิเศษ
นางนิวรรณ อินทรักษา
นักวิทยาศาสตร์ระดับชำนาญการ
     
นางสาวจิราภรณ์ ขนานสุข   
นักวิทยาศาสตร์
นางมณฑา ชาลีทา
ผู้ปฏิบัติงานบริหารระดับปฏิบัติงาน
นางปรีชา  ธรรมสะโร
พนักงานประจำห้องทดลอง