Online : 18 people
C
ontents
H
ot Link
C
heck Mail
ภก.ดร.ทรงศรี แก้วสุวรรณ.
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 >> Lycopene

//////ไลโคปีน ( Lycopene ) จัดเป็นสารในกลุ่มของแคโรทีนอยด ์ ( carotenoid ) ที่พบกระจายอยู่ทั่วไปในร่างกายพบมากใน
ผลมะเขือเทศสุก แตงโม และ พืชจำพวกส้ม
///////ไลโคปีน ( Lycopene ) มีลักษณะโครงสร้างของแคโรทีนอยด์ชนิดไม่เป็นวง ( acyclic carotenoid )ประกอบด้วย พันธะ คู่ 11 ตำแหน่ง ปกติในธรรมชาติ จะอยู่ในรูป trans - configuration (รูปที่ 1) แต่สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็น cis-isomer ได้ นอกจากนี้ แคโรทีนอยด์ยังสามารถเกิดการรวมตัวกันเป็นวง (cyclization) ได้เป็นแอลฟาและเบต้าแคโรทีน (alpha และ beta-carotene) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์
xanthophylls ( Oxocarotenoids ) ได้เช่นกัน

 >> แหล่งที่พบ

///////เนื่องจากร่างกายมนุษย์ ไม่สามารถสังเคราะห์แคโรทีนอยด์ ( Carotenoids ) ขึ้นเองได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับจากการบริโภคเข้าไป ส่วนใหญ่แล้วไลโคปีน (Lycopene) ที่เรารับประทานกัน (55%) ได้มาจากผลของมะเขือเทศรวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นจากมะเขือเทศ นอกจากนี้ยังพบได้จากผลไม้อื่น ๆ หลายขนิดได้แก่ แตงโม
ฝรั่ง มะละกอ และพืชพวกส้ม (ดังแสดงในตารางที่ 1)


ตารางที่ 1 แหล่งที่พบ Lycopene

/////////////แหล่งข้อมูล : Scotte and Hert (1995), Tonucci et al . (1995), Rao and Agarwal (1999)

////////ส่วนใหญ่แล้ว ไลโคปีน ( Lycopene ) ที่ได้จากธรรมชาตินั้น พันธะคู่ ทั้งหมดอยู่ในรูป trans แต่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตมักจะพบ
ไลโคปีน (Lycopene) ไอโซเมอร์ ในรูป cis 1.7-10.1 % ปะปนอยู่เสมอ

 >> การดูดซึม , การเปลี่ยนแปลง และการกระจาย ของไลโคปีน (Lycopene) ในร่างกายมนุษย์

////////โดยปกติแล้วการดูดซึม (Uptake) ของไลโคปีน ขึ้นกับหลายๆ ปัจจัย มีรายงานว่าไลโคปีน ที่ผ่านกระบวนการผลิตโดยใช้ความร้อน ( heat processed
- lycopene) จะถูกดูดซึมได้ดีกว่าไลโคปีน ในธรรมชาติ เนื่องจากcis -isomer ถูกดูดซึมได้ดีกว่า all trans -form และ cis -isomer สามารถละลายและรวมตัว
กับกรดน้ำดี (bile acid micells) ได้ดีกว่า all trans -form
////////ไลโคปีน (Lycopene) พบกระจายอยู่ทั่วไปในเนื้อเยื่อร่างกายมนุษย์ แต่จะพบการสะสมในเนื่อเยื่อบริเวณแตกต่างกันโดยส่วนใหญ่พบการสะสมของ ไลโคปีนมากที่ต่อมหมวกไต (Adrenal) และลูกอัณฑะ (Testis) ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ปริมาณของไลโคปีน (Lycopene) ที่พบในร่างกายมนุษย์ uti) ข
//////
//////////////แหล่งข้อมูล : Schmitz et al (1991), Stahl et al (1992) , Clinton et al
(1996)
 >> ไลโคปีน (Lycopene) มีประโยชน์อย่างไร
////////ไลโคปีน เป็นสารที่สามารถป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังได้หลายชนิดโดยเฉพาะโรคมะเร็งต่างๆ เนื่องจาก ไลโคปีน มีคุณสมบัติพิเศษในการจับกับ อนุมูลอิสระ (Free radical) ในร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญอันหนึ่งของการทำลายสายดีเอ็นเอและนำไปสู่การเกิดโรคมะเร็งในที่สุด หรือที่เรียกกันว่าเป็นสาร “แอนตี้ออกซิแดนท์ ( Antioxidant)” นั่นเอง
////////ในบรรดาแคโรทีนอยด์ทั้งหมด ไลโคปีน จัดเป็นสาร “ แอนตี้ออกซิแดนท์ ( Antioxidant)” ที่ดีที่สุด ดังรายงานการศึกษาเปรียบเทียบผลใน การต้านอนุมูลอิสระในหลอดทดลอง พบว่าไลโคปีน มีฤทธิ์ที่ดีกว่าแบต้าแคโรทีน และ แอลฟาโทโคฟีรอล ถึง 2 และ 10 เท่า ตามลำดับ
////////
ไลโคปีน มีสารที่มีฤทธิ์ที่ดีมากในการเป็น “ แอนตี้ออกซิแดนท์ ( Antioxidant)” ในร่างกายช่วยยั้บยั้งการเกิดออกซิเดชั่นของไขมันชนิด
Low density lipoprotein (LDL) จึงสามารถป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดแข็งตัว
(Atherosclerosis)ได้นอกจากนี้มีรายงานว่าการรับประ ทานมะเขือเทศหรือผลิตภัณฑ์จากมะเขือเทศเป็นประจำ จะช่วยลดความความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อลูกหมาก (Prostate cancer) ใน
ผู้ชายได้ ถึง
21-35% แต่ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการศึกษาถึงกลไกสำคัญในการลดอัตราเสี่ยงดังกล่าว

////////สำหรับการศึกษาในสัตว์ทดลองมีรายงานว่าไลโคปีน(Lycopene)สามารถยั้บยั้งการเกิดมะเร็งเต้านมและยั้บยั้งการเจริญแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งเยื่อบุมดลูก
รวมทั้งมีผลยับยั้ง insulin-like growth factor-I ซึ่งเป็นตัวควบคุมการเจริญแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งเต้านมและเยื่อบุมดลูกดังกล่าว
ดังนั้นไลโคปีน (Lycopene)
จึงเป็นสารที่ช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างได้หลายชนิด รวมทั้งโรคมะเร็งต่างๆ ได้แก่

/////•  มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate cancer)
/////•  มะเร็งในระบบทางเดินอาหาร (Digestive tract cancer)
/////•  มะเร็งถุงน้ำดี (Bladder cancer)
/////•  มะเร็งผิวหนัง (Skin cancer)
/////•  มะเร็งเต้านม (Breast cancer)
/////•  มะเร็งปากมดลูก ( Cervical cancer)

/////•  โรคหลอดเลือดหัวใจ (Cardiovascular disease)

////////ดังนั้นแม้ว่าไลโคปีน (Lycopene) เป็นสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพสูงต่อการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้หลายชนิด เนื่องจากมีคุณสมบัติ
ในการเป็น “ แอนตี้ออกซิแดนท์ ( Antioxidant)” ที่ดี อย่างไรก็ตามยังมีความจำเป็นในการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม เพื่อยืนยันความชัดเจนถึงประสิทธิภาพและกลไก
การออกฤทธิ์ต่อไป >> เอกสารอ้างอิง  
/////
.
Bramley PM. Is lycopene beneficial to human health? Phytochemistry 2000;54:233-36.
Clinton SK , Emenhiser C, Schwartz SJ. Cis-trans lycopene isomers, carotenoids and retinol in the human prostate.
/////Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1996;5:823-33.
  Rao AV, Agarwal S. Role of lycopene as antioxidant carotenoid in the prevention ofchronic diseases: a review.Nutr
///// Res 1999;19:305-23.
  Schmitz HH, Poor CL, Wellman Jr JW. Concentrations of selected carotenoids andvitamin A in human liver, kidney
/////and lung tissue. J Nutr 1991;121:1613-21. ,
  Scott KJ, Hart DJ. Development and evaluation of an HPLC method for analysis of carotenoids in foods and the
/////measurement of carotenoid content of vegetables and fruits commonly comsumed in the UK . Food Chem1995
/////;54 :101-11.
  Stahl W, Schwarz W, Sundquist AR, Sies H. Cis-trans isomers of lycopene and B -carotene in human serum and
/////tissues. Archiv Biochem Biophys 1992;294:173-7.
  Tonucci LH, Holden JM, Beecher GR, Khachik F, Davis CS, Mulokozzi G. Carotenoid contents of thermally processed
/////tomato-based food products. J Agric Food Chem 1995;43:579-86.
  Wildman REC. Handbook of Nutraceuticals and Functional Foods. United States of America :CRC Press;2001.
  http://www.lycopene.com/what-is-lycopene.aspx
  http://images.google.com
 
N
ews !

ยาสมุนไพร
บทความวิชาการ

-
พิมเสน
- บัว:ราชินีแห่งน้ำ
- ชาเขียว
- บุนนาค...พืชมงคล
-
สารลดน้ำตาลในเลือด
จากใบอินทนิล

- สมุนไพร
กับยาระงับความรู้สึก

- สปา : ความงามกับสุขภาพ
- สมุนไพร
บรรเทาอาการปวด


Download 
template_graduate

แผนที่โฮมเพจ กระดานข่าว
สมุดเยี่ยม

ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
โทร. +66-7442-8220, +66-7428-8891 แฟกซ์ +66-7442-8220
Contact Webmaster : : suriya.k@psu.ac.th
Best viewed by Microsoft Internet Explorer with 800x600 screen resolution
last update
06.08.08 10:30
visitors since 19-06-2001